Registered office:

59, Kuybyshev St., Tokmak, Zaporozhye region, Ukraine   71700. 

Correspondence address:

59, Kuybyshev St., Tokmak, Zaporozhye region, Ukraine   71700.

Reception desk:

+38 (06178) 2-20-56
office@pokovka.com.ua

Marketing and Sales Department:

+38 (06178) 4-13-53 
market@pokovka.com.ua

+38 (06178) 4-13-57 
trade@pokovka.com.ua

+38 (06178) 4-16-89, 4-16-63 
tokmak@pokovka.com.ua 

Procurement Department:

Metal Procurement Team: 
snab@pokovka.com.ua 

Non-Production Materials Procurement Team:
omts@pokovka.com.ua 

Engineering Department

Engineering Department:
+38 (06178) 4-15-87
tehdir@pokovka.com.ua

Quality Assurance Department

Quality Assurance Department:
+38 (06178) 4-16-87
standart@pokovka.com.ua